Våra områden

Internationellt socialt arbete

Vårt arbete syftar till att bistå med socionomer till internationella regeringar, myndigheter, lokala organisationer, skolor, institutioner, vårdinrättningar, lokalbefolkning och utbildningsinstitut.

Vårt arbete inriktar sig på både akuta, förebyggande och långsiktiga insatser.

Våra socionomer bygger kapacitet och möjliggör återhämtning och återuppbyggnad efter olika former av kriser och katastrofer. Socionomer är en av de viktigaste professionerna i allt humanitärt arbete.

Vi bidrar till förändrade livsvillkor då vi arbetar för mänskliga rättigheter på flera nivåer i samhället där vi är verksamma.

Våra socionomer är livsnödvändiga i länder som under längre tid varit utsatta av till exempel väpnade konflikter, epidemier, naturkatastrofer eller demokratiska svårigheter. Dessa faktorer försvårar rekryteringen av socionomer samt att etablera och vidareutveckla en inhemsk socionomutbildning.

Vi arbetar med att stärka och synliggöra lokala organisationers arbete och situation, i de länder vi utför insatser.

Vi strävar alltid efter att våra insatser skall vara hållbara och stabila och kan fortsätta efter att vi lämnat våra uppdrag.

Socialt arbete och mänskliga rättigheter

Vi ser mänskliga rättigheter som ett verktyg som används praktiskt på fältet men som kräver kunskap, erfarenhet och kulturell lyhördhet i det dagliga arbetet. Vi anser att socialt arbete i sig är en arbetsmetod för mänskliga rättigheter.

Vår kompetens är viktig för att medverka till demokratisk utveckling och bidra till synliggörande av utsatta gruppers svårigheter i de samhällsstrukturer vi befinner oss i.

I de länder där vi är verksamma vill vi särskilt fokusera på och uppmärksamma barn och kvinnors livsvillkor och rättigheter, på så många nivåer i samhället som möjligt.

Opinionsarbete

Vi ser opinionsarbetet som ett sätt att stärka socionomens profession och öka medvetenheten och kunskapen om värdet av arbete för psykosocial hälsa i Sverige och internationellt.

I Sverige vill vi medverka till att lyfta och diskutera frågor som rör generellt socialt arbete och socionomers aktuella arbetssituation. Andra områden är barn och kvinnors villkor här hemma och ute i världen.

Föreläsningar och seminarier

Våra föreläsningar riktar sig till företag, universitet, organisationer och allmänhet och syftar till att bidra med våra perspektiv och ge ökad kunskap på flera områden, till exempel globalt socialt arbete, kris och trauma samt socialt arbete för mänskliga rättigheter.
forelasning

Konsultverksamhet

Vi har under de senaste åren sett ett ökat behov av socionomer med specialkunskap och kompetens hos kommuner, organisationer och företag för att stärka deras egen kapacitet och möjlighet att bemöta olika behov.

Sedan februari 2016 erbjuder vi socionomkonsulter till myndigheter, företag och kommuner i Sverige. Våra konsulter har erfarenhet och kunskap inom skilda områden och vårt mål är att erbjuda konsulter i till så många verksamheter som möjligt.