Stadgar

Socionomer Utan Gränser Sveriges stadgar antagna vid årsmötet 13 november 2017

ARTIKEL 1 – NAMN

Social Workers International INC, registrerat i Sverige som Socionomer Utan Gränser Sverige, är en svensk insamlingsorganisation och biståndsorganisation för internationellt socialt arbete, mänskliga rättigheter och opinionsbildning.
Socionomer Utan Gränser Sverige är institutionell medlem i Social Workes International INC och som sådan förbinder sig Socionomer Utan Gränser Sverige att följa de stadgar och regelverk som ställs av Social Workers international INC.
Social Workers International INC ansvarar exklusivt för användningen av alla namn, handelsnamn, märken, varumärken, domännamn och övriga immateriella rättigheter och upplåter till Socionomer Utan Gränser Sverige, en icke-överlåtelsebar, icke-exklusiv licens enligt det avtal om varumärkeslicens mellan Social Workers International INC och Socionomer Utan Gränser Sverige. För användande krävs licens och särskilda avtal för samtliga märken.

ARTIKEL 2- REGISTRERAT KONTOR

Socionomer Utan Gränser Sveriges huvudkontor ska ligga i Stockholm, Sverige.

ARTIKEL 3 – ÄNDAMÅL

Socionomer Utan Gränser Sverige är en internationell, ideell organisation. Ändamål och verksamhet styrs övergripande av Social Workers International INC och beskrivs nedan:
Social Workers International INC, Socionomer Utan Gränser Sverige is a non-profit, politically and religiously independent organization.
The organization shall promote professional social work based on a critical approach in pursuit of innovative thinking and the development of knowledge and operationalizing within the organization’s specific areas of work.
The organization Provide professional social workers that shall practice qualified, paid, urgent, long-term and preventative social work internationally, in countries with the need for urgent and long-term psychosocial action.
Conduct and develop our work with help from methods that have their roots in academia. Through our work we aim to promote and clarify the social work profession and Swedish social work.
Co-operation and good relations with universities’ range of social work courses and current research, Social Workers Internationals ’s core values is to have a significant influence on practicing social workers in the field.

§ 2 Svenska riktlinjer
Examinerade socionomer och övrig personal inom organisationen förbinder sig att:
● respektera yrkets etiska regler, sätta klienten främst och som socialarbetare avstå från öppet partstagande i förhållande till religiösa och politiska makthavare samt till rådande ekonomiska förhållanden.
● i beslut och handling verka enligt det sociala arbetets grundläggande humanistiska människosyn
● i enlighet med universella mänskliga rättigheter och rättigheten till humanitär hjälp, kräva frihet och respekt för sin yrkesutövning i fält.
● följa Röda Korsets Code of Conduct för frivilligorganisationers arbete i katastrofbistånd*
● Socionomer Utan Gränsers personal/volontärer eller andra som befinner sig i fält i organisationen är medvetna om de risker och faror uppdraget innehåller och kan inte kräva någon annan ersättning för sig själva eller sina förmånstagare än den som organisationen har möjlighet att bistå med.

ARTIKEL 4 – VERKSAMHET

§ 1 Sverige
Socionomer Utan Gränser Sverige får bedriva alla aktiviteter som stöder eller främjar ändamålen:
Rekrytera och bibehålla en personalpool av socionomer/Social Workers som behövs i fält för att genomföra internationella fältprojekt.
Sprida information och öka allmänhetens medvetenhet om värdet av de sociala arbetet och organisationens verksamhet.
Säkerställa transparens och ansvar gentemot medlemmar och allmänhet, inklusive bidragsgivare.
samla in medel för aktiviteter internationellt och i Sverige.

§ 2 Internationellt
Socionomer Utan Gränser Sverige skall bedriva sin verksamhet i enlighet med ändamålen. Internationellt socialt arbete, i form att bistå med socionomer/personal till stater, lokala organisationer och lokalbefolkning.
Organisationens insatser är akuta, förebyggande och långsiktiga. Verksamheten kan bedrivas i egen regi, egna projekt eller i samarbete med internationella partners och utföra insatser med gemensamma mål.

ARTIKEL 5 – MEDLEMSKAP

§ 1 Medlemskap i Socionomer Utan Gränser är förenat med villkor

§ 2 Medlemskap i Socionomer Utan Gränser Sverige
Röstberättigade medlemmar
Kriterier för att få rösta enligt stadgar:
• Socionomexamen, kandidatexamen i Socialt arbete/Social Work
• Arbetat i fält (internationellt) för Socionomer Utan Gränser Sverige, minst tre veckor
• Att ha arbetat som volontär i Sverige, haft tidigare styrelseuppdrag, eller anlitats som konsult eller på annat sätt varit verksam räknas inte som fältarbete
• Att ha genomgått VFU internationellt som student räknas inte som fältarbete
Medlemmarna ska regelbundet informeras om aktiviteterna i Socionomer Utan Gränser, Sverige och Social Workers International INC

§ 3 Godkännande av medlemskap

Årsmötet delegerar till Styrelsen att besluta om godkännande av nya medlemmar i Socionomer Utan Gränser Sverige. Namnen på samtliga nya medlemmar ska föredras på ordinarie Årsmöte varje år.

§ 4 Röstberättigade medlemmars skyldigheter
De enskilda medlemmarnas skyldigheter är:
att delta i ordinarie Årsmöte.
att välja Styrelse.
att besluta om Styrelsens ansvarsfrihet.
att redovisa andra medlemskap som kan strida mot organisationens värderingar och principer.
att aktivt främja det sociala arbetet och organisationens insatser genom att delta i föreningsarbetet.

§ 5 Utträde och förlust av medlemskap
En medlem kan utträda ur Socionomer Utan Gränser Sveriges förening genom skriftlig uppsägning till Styrelsen eller genom att underlåta att betala den av Årsmötet fastställda årliga medlemsavgiften 350 kr. Om medlemsavgiften betalas senare under året förnyas medlemskapet automatiskt utan att det krävs ytterligare godkännande.
Medlemskapet upphör automatiskt när en medlem avlider.

§ 6 Uteslutning ur Socionomer Utan Gränser Sveriges förening

Endast styrelsen kan utesluta en medlem ur Socionomer Utan Gränser Sverige. En medlem som skiljs från ett uppdrag på grund av ett uppförande som är olämpligt eller strider mot verksamhetens intressen och grundprinciper kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen med omgående verkan.
På motsvarande sätt kan en medlem som uteslutits ur föreningen på grund av olämpligt uppförande, illojalt uppförande eller agerande tidigare, vägras medlemskap och/eller automatiskt förlora sitt medlemskap i Socionomer Utan Gränser Sverige. Förbud mot medlemskap i organisationen kan om styrelsen önskar detta vara livslångt.
Detta beslut gäller tillsvidare och beslutet tas ej om på nästkommande årsmöten. Beslut om livslång avstängning beslutas av årsmötet.
En medlem, tidigare ledamot eller aktiv, kan också uteslutas om denne handlar i strid mot principer, eller grundprinciper, eller av annat skäl som innebär att personen inte anses som lämplig som medlem. Till detta kan höra till att på olika sätt agerat mot organisationens intressen, agera skadligt mot organisationen eller mot dess personal, styrelse eller brutit mot regler och ingångna avtal.

§ 7 Rätt att överklaga uteslutning

En uteslutning, vägran om medlemskap eller livslång avstängning kan överklagas till årsmötet

ARTIKEL 6 – ÅRSMÖTE

§ 1 Årsmötets roll och tidpunkt för hållande av Årsmötet
Årsmötet är det högsta beslutande organet i Socionomer Utan Gränser Sverige. Ordinarie Årsmöte ska hållas årligen

§ 2 Kallelse till Årsmöte
Kallelse till Årsmötet ska utsändas senast 4 veckor före mötet.

§ 3 Mötesplats för Årsmöte
Styrelsen beslutar var Årsmötet ska äga rum.

§ 4 Dagordning på Årsmötet

Dagordningen på Årsmötet ska alltid innehålla följande ärenden:
fråga om Årsmötet sammankallats i behörig ordning.
fastställande av röstlängd.
godkännande av dagordningen.
val av mötesordförande, 1 protokollförare, 1 rösträknare och 1 justerare, att jämte ordföranden justera protokollet.
föredragning och godkännande av årsredovisningen.
föredragning och godkännande av revisionsberättelsen.
föredragning och godkännande av föregående års arvodesnivå till arvoderade Styrelseledamöter.
beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen.
fastställande av medlemsavgift.
fastställande av avgift för deltagande i nästa års Årsmöte.
presentation av samtliga nya medlemmar som antagits sedan föregående Årsmöte.
Presentation av uteslutna medlemmar under året samt de som vägras inträde eller är avstängda på livstid.
val av Styrelseledamöter.
val av Styrelsesuppleanter.
val av Revisor och Revisorssuppleant för en tid av två (2) år. Revisor och Revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor.

§ 5 Motioner
Årsmötet ska även behandla motioner från Styrelsen och/eller medlemmar.
Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 30 dagar före Årsmötet.
Motioner ska utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före Årsmötet.

§ 6 Beslutsförhet
Ordinarie Årsmötet och extra Årsmöte är beslutsför om minst tre (3) ordinarie Styrelseledamöter (av vilka en måste vara Ordföranden eller Vice Ordföranden är närvarande.

§ 7 Beslut på ordinarie Årsmöte och extra Årsmöte

Beslut på ordinarie Årsmöte och extra Årsmöte fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Votering genom sluten omröstning ska ske om det begärs av en röstberättigad medlem.

§ 8 Röstning genom fullmakt

Årsmötet godkänner inte röstning via fullmakt

§ 9 Val av styrelse
Vid val av Styrelse ska rösterna viktas åt de medlemmar som är röstberättigade

ARTIKEL 7 – EXTRA ÅRSMÖTE

Extra Årsmöte ska hållas när Styrelsen bedömer att det är nödvändigt.

ARTIKEL 8 – ÄNDRING AV STADGARNA

§ 1 Ändring av stadgarna
Ändringar av Stadgarna beslutas av Årsmötet och kräver två tredjedels (2/3) majoritet, efter förslag av enhällig styrelse.
Ändringar av artiklar 1, 3, 5 § 2, § 6, § 7, 6 § 8, 9, § 2, § 6, 13 får inte göras.

§ 2 På ordinarie Årsmöte
Förslag om stadgeändringar från medlemmar i Socionomer Utan Gränser Sverige ska insändas till styrelsen senast 30 dagar före Årsmötet. Alla förslag om stadgeändringar ska utsändas till medlemmar senast 14 dagar före Årsmötet.

§ 3 På extra Årsmöte
Förslag om stadgeändringar ska utsändas till Socionomer Utan Gränser Sveriges medlemmar, tillsammans med kallelsen till den extra Årsmöte, senast 14 dagar före möte.

ARTIKEL 9 – STYRELSE

§ 1 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen ska:
skall verka för Socionomer Utan Gränser Sveriges bästa och att utveckla och driva verksamheten framåt i enlighet med ändamålen.
skall verka i samråd och samförstånd med moderorganisationen Social Workers International INC som är det överst styrande organet.
ansvarar för att varumärken och materialrätt upprätthålls och organisationens intressen skyddas och bevakas.
ansvarar för styrning, strategisk planering och att upprätta kvalitet i organisationens arbete.
kan utse expertgrupper, råd och tillfälliga konstellationer till stöd för verksamheten om den finner det nödvändigt.
Styrelsen utser firmatecknare, generalsekreterare och andra ledande funktioner.

§ 2 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ordinarie Styrelseledamöter.
En plats i styrelsen skall alltid beredas åt ledamot i moderorganisationen Social Workers International, vid dennes frånfälle utser denna ledamot en annan lämplig ledamot i dennes ställe.
Styrelsen kan adjungera medlemmar utan rösträtt för ett (1) år i sänder.
Socionomer Utan Gränsers Sveriges lokalt kontorsanställda får utse en representant utan rösträtt i styrelsen
vara medlem av Socionomer Utan Gränser Sverige under hela sin mandatperiod.
ha fyllt 18 år.
Ordinarie Styrelseledamot får inte samtidigt vara lokalt anställd.
Minst två (2) Styrelseledamöter måste ha hemvist i Sverige.
För att vara styrelseledamot gäller samma regler som för medlem gällande uteslutning (se medlemmar)

§ 3 Ordinarie Styrelseledamöter
Ordinarie Styrelseledamöter har de rättigheter och skyldigheter som anges stadgar
Ordinarie Styrelseledamöter väljs för en mandattid tid av tre (2) år. Det finns inga begränsningar för hur många mandattid en person kan vara Styrelseledamot, så länge denne omväljas av Årsmöte.

§ 4 Styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanter har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie Styrelseledamöter, förutom att de inte har rösträtt. Om Styrelsen inte är beslutsför på grund av ordinarie Styrelseledamöters frånvaro utser Styrelsen en Styrelsesuppleant att inträda i dennes ställe med full rösträtt under mötet. När mötet i fråga avslutats har Styrelsesuppleanten inte längre någon rösträtt.
Styrelsesuppleanter väljs för en tid av två (2) år.

§ 5 Avsägelse från uppdrag som Styrelseledamot
En Styrelseledamot kan frånträda sitt uppdrag genom skriftlig avsägelse till Styrelsen. Styrelsen ska behandla frågan om godkännande av avsägelsen på nästa styrelsemöte.
Vid dödsfall eller avsägelse ska platsen förbli vakant till nästa ordinarie Årsmöte, då en ersättare ska väljas för återstoden av mandattiden.
Om Styrelsen på grund av avsägelse, avsättning eller dödsfall, förlorar så många Styrelseledamöter att Styrelsen inte längre är beslutsmässig ska Styrelsen kalla till ett extra Årsmöte för att välja nya styrelseledamöter.

§ 6 Avsättning av Styrelseledamot
En Styrelseledamot kan avsättas med två tredjedels (2/3) majoritet av Styrelsens samtliga ordinarie ledamöter. Styrelseledamot/representant som företräder moderorganisationen Social Workers International INC kan ej avsättas.

§ 7 Val av Vice Ordförande, Sekreterare och Kassör
Styrelsen väljer Vice Ordförande, enligt (individuella befattningsbeskrivningar framgår för en tid av ett år).
I det fall Vice Ordförande avsäger sig sitt uppdrag, dör eller avsätts väljs en ersättare på nästföljande styrelsemöte.

§ 8 Styrelsemöten

Ordföranden kallar till styrelsemöte och upprättar dagordning. Styrelsen ska sammanträda minst fyra (4) gånger mellan varje Årsmöte.

§ 9 Styrelsens beslut
För beslut krävs enkel majoritet, med undantag för tillsättande av generalsekreterare, val av Ordförande och vissa stadgeändringar (se instruktioner till stadgar).
Vid val eller avsättande av Ordförande och tillsättning eller avsättande av Generalsekreterare krävs två tredjedels (2/3) majoritet av Styrelsens samtliga ordinarie ledamöter.
Vid lika röstetal har Ordföranden utslagsröst.

§ 10 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om en majoritet av ledamöterna är närvarande, av vilka en måste vara Ordföranden eller Vice Ordföranden.

§ 11 Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll ska justeras av Ordföranden, Sekreteraren och minst en (1) justerare. Styrelseprotokoll ska hållas tillgängliga för medlemmarna.

ARTIKEL 10 – ORDFÖRANDE

Styrelsen väljer på sitt konstituerande sammanträde en av Styrelsens ledamöter till Ordförande för en tid av ett (1) år.
Om Ordföranden skulle avgå under mandattiden ska Styrelsen välja en ny Ordförande på nästkommande möte. Om Ordföranden inte är i stånd att fullgöra sina åligganden ska Vice Ordföranden inträda till dess att val av ny Ordförande kan hållas.

ARTIKEL 11 – REDOVISNING

§ 1 Räkenskapsår
Styrelsens förvaltning och Socionomer Utan Gränser Sveriges räkenskaper ska årligen revideras av revisorer som utsetts av den ordinarie Årsmötet. Verksamhetsåret och räkenskapsåret löper båda från 1 januari till 31 december.

§ 2 Firmateckning
Styrelsen beslutar om vilka personer som ska ha rätt att teckna Socionomer Utan Gränser Sveriges firma och vilka personer som ska ha rätt att uttala sig i Socionomer Utan Gränser Sveriges namn.

ARTIKEL 12 – ÖVRIGT

Dessa stadgar kompletteras av Socionomer Utan Gränser Sveriges Interna Regelverk. Styrelsen är det Interna Regelverkets beskyddare och kan vid behov ändra detta. Vid avvikelse mellan dessa Stadgar och det Interna Regelverket ska Stadgarna äga företräde.

ARTIKEL 13 – UPPLÖSNING

Beslut om Socionomer Utan Gränser Sveriges upplösning ska fattas av (1) stadgeenligt sammankallat Årsmöte, och måste vara ett ordinarie Årsmöte. För beslut krävs två tredjedels (2/3) majoritet på Årsmötet.
Vid en upplösning ska återstående tillgångar överföras till Social Workers International INC och inte delas ut till medlemmarna.

DEFINITIONER OCH TILLÄGG TILL STADGAR:

I dessa stadgar har nedanstående termer följande betydelse om inte annat anges:

Social Wokers International INC är moderorganisationen med huvudkontor i New York, USA,

Alla landkontor utanför USA följer Social Wokers Interntional INCs stadgar och förordningar, dessa övergripande regler finns angivna i stadgarna hos varje landkontor.

Fältprojekt syftar på aktiviteter som innebär ett direkt stöd till organisationens målgrupper/klienter.

Fältarbetare är personer som arbetar i fältprojekt utanför det land där den enhet de kontrakterats av har sitt registrerade kontor eller hemvist.

Kontorsanställd betyder en person som står under tillsyn av styrelsen, och antingen (1) är anställd enligt kontrakt (som avlönad eller volontär) i en befattning under en generalsekreterare, eller (2) är anställd enigt kontrakt (som avlönad eller volontär) med uppgift att bereda ärenden till Styrelsen eller leda den löpande verksamheten; en Styrelseledamot ska inte anses som en lokalt kontorsanställd, oavsett om denne är arvoderad (för hel- eller deltid) eller inte.

Lokalanställd personal är personer som arbetar enligt avtal med en organisationsmedlem i samma land där den organisationsmedlemmen har sitt registrerade kontor eller hemvist.

All fältpersonal skall ha socionomexamen/kandidatexamen i socialt arbete från ett svensk eller utländskt universitet. Engelska: Social Worker

Medlem betyder varje person som uppfyller de medlemskrav som anges i dessa stadgar och har betalat medlemsavgift under de senaste 12 månaderna.

Motioner ska behandla föreningsrättsliga frågor som berör rörelsens grunder, identitet, målsättningar, ansvarsprinciper och mandat. Styrelsen ska återrapportera till Årsmötet om de motioner som antagits.

Social Workers International, är en registrerad förening som samlar alla landkontor i EU eller i övriga världen.