För din trygghet

Ett av de mest utmanande områdena inom humanitärt biståndsarbete är personsäkerhet och trygghet. Trots att omfattande åtgärder görs inom en rad områden som regler, dokument, kurser och föreskrifter så kan man ändå hamna i situationer där man kan utsättas för direkt livsfara på olika sätt.

Några av de områden som Socionomer Utan Gränser har policys och förbud kring är följande:

 • Förbud mot körning av fordon (alla våra utsända använder lokala chaufförer) om det inte är i absoluta nödfall
 • Berusning och droganvändning
 • Inledande av partnerrelationer i landet inom eller utanför arbetsplatsen

Dessa policys vet varje praktikplats och arbetsplats som samarbetar med oss om. Till dessa tillkommer regler och policys från varje praktik och arbetsplats i fält, som skall följas. Andra policys och regler kan till exempel vara: förbud att gå ut ensam vissa tider eller under hela dygnet, besöka olika platser på egen hand, utöva någon sport eller fritidssysselsättning, vad som kan medföras ut på promenader till exempel kamera, Ipad eller liknade. Smittsamma sjukdomar finns i området där du arbetar och därför är försiktighet nödvändigt förutom vaccinationer före avresa samt intag av malariamedicin under din vistelse.

Det finns risker att bli utsatt för olika former av brott som till exempel stöld eller våld av olika slag, därför är det nödvändigt att säkerhetsåtgärder görs och följs. Det finns också i allt internationellt arbete i utsatta länder risk att man drabbas av olika former yttre katastrofer som väpnande konflikter, jordbävningar eller olika former attentat mot olika mål. Denna risk är inte hög men den finns där i och med uppdraget.

Det kommer att vara påfrestande och många gånger frustrerande att få sin privata sfär beskuren. Men detta är något man får acceptera med att arbeta inom Socionomer Utan Gränser. En annan viktig faktor är att kvinnors situation kan se mycket annorlunda ut när det gäller personlig rörlighet och frihet. Det kan handla om att göra olika aktiviteter ensam eller med sällskap det kan även finnas önskemål och kutym när det gäller klädsel, detta måste du dom utsänd rätta dig efter så långt det är möjligt för dig. Det bästa i dessa fall är en öppen dialog med arbetsplatsen/praktikplatsen i landet.

Det gäller också att hantera kulturkrockar där lokalbefolkningen och lokala kollegor kan ha tankar och förväntningar som vi inte kan eller vill leva upp till. Vi kallar detta för etiskt stress som vi på olika sätt måste hantera för detta finns tillgång till lokal handledare i landet eller i Sverige, med syfte att du skall kunna ventilera dina tankar och känslor och få så mycket stöd som möjligt i din yrkesroll.

Dessa regler gäller alla som åker ut med Socionomer Utan Gränser, alltså även praktikanter, studenter som gör C-uppsatser, forskningsstudier, utvärderingar, MFS eller andra projekt i vår regi.

Lägre eller låg levnadsstandard i vardagen

Detta område brukar man teoretiskt vara väl medveten om innan avresa beroende på att man kanske har erfarenhet av utlandsresor, eller genom utbildning om landet man skall arbeta i. Dock är det aldrig samma sak som i det verkliga livet. När man själv skall fungera professionellt i svår hetta, monsunregn, insekter, bristande sömn, leva tätt inpå kollegor och lokalbefolkning, ständiga elavbrott, begränsat med mat, sämre bostad, eller dålig tillgång till internet.

Kort sagt en annorlunda standard och stressnivå än vad man är van vid hemifrån och som kräver mer av oss. Främst för att miljön runt omkring oss är totalt annorlunda, men förväntningarna och tempot är lika högt som när vi arbetar som socialarbetare hemma i Sverige eller i andra västerländska länder med hög materiel standard.

Andra faktorer som du kan möta på ditt uppdrag och som du behöver vara uppmärksam på och ta upp med din lokala handledare, eller svensk handledare om du är verksam, eller om det inte är lämpligt, bara med din svenska handledare på Socionomer Utan Gränser är:

 • Korruption
 • Oegentligheter på arbetsplatsen/praktikplatsen
 • Hot om våld, eller andra typer av kränkningar
 • Accepterat och systematiskt våld och kränkningar mot barn

Sammanfattning och allmänna föreskrifter

 • Alla våra socionomer bör ha tänkt igenom beslutet att åka ut i fält noga och känna sig trygga med sin avresa och sitt kommande uppdrag
 • Ditt utlandsuppdrag innebär alltid risker stora som små
 • Alla regler och föreskrifter från Socionomer Utan Gränser och den lokala arbetsplatsen skall alltid följas
 • Om man inte följer reglerna kan det förutom risk för din egen säkerhet innebära att du måste avsluta din praktik eller uppdrag omgående
 • Om du inte följt uttalade regler och föreskrifter kan din möjlighet till ersättning, vid skada eller förlust vara begränsad från försäkringsbolaget
 • Socionomer Utan Gränser ersätter inte skada eller förlust som har uppkommit av att regler och föreskrifter inte har följts och du har utsatt dig för uppenbar fara
 • Följa och respektera klädkoder och andra betydelsefulla sedvänjor i landet så långt det är möjligt i ditt uppdrag
 • Kontakta handledare i Sverige om du upplever svårigheter eller känner dig otrygg på något annat sätt
 • Socionomer Utan Gränser bedömer varje arbetsplats och säkerhetsnivå i landet utefter det byggs regler och föreskrifter i varje land
 • Du är ansiktet utåt och allt du gör påverkar dig, dina kollegor och Socionomer Utan Gränser
 • Anmäl alltid din närvaro till ambassad i landet vid ankomst
 • Ha alltid koden: ICE (In Case of Emergency) namn och telefonnummer till närmast anhörig, på dig och lämna till ansvarig för dig på Socionomer Utan Gränser och till din lokala arbetsplats/praktikplats
 • Alltid arbeta utefter socionomens etiska regler
 • Risk för smittsamma sjukdomar föreligger därför skall du genomgå nödvändiga vaccinationer för just det land du skall till före avresa, och även inta vaccinationsmedel under din vistelse