Frågor och Svar

Allmänt

När startades organisationen?

Organisationen grundades våren 2010 i Stockholm, Sverige, i samband med Haitikatastrofen.

Vad gör ni i Sverige?

Socionomer Utan Gränser bedriver en omfattande verksamhet i Sverige. Vi utbildar, föreläser, och vi strävar efter att vara en stark röst och verka för mänskliga rättigheter och opinion. Vi bidrar med vår kompetens inom flera områden som internationellt arbete, support, kris och trauma, Lex Lotta, ledarskap och nytänkande inom socialt arbete.

Vad har organisationen för värderingar?

Organisationen vilar på en stark humanistisk grund med tanken om alla människors lika värde. Vi fokuserar på människors likheter snarare än olikheter. Vi tror att människors grundläggande behov är lika var än i världen man befinner sig. Men vi anpassar givetvis vårt arbete till rådande omständigheter i landet vi verkar i.

Hur ser organisationen på jämställdhet, religion och politik?

Organisationen är politiskt och religiöst obunden, vilket är ett viktigt ställningstagande. Men naturligtvis har vi en grundläggande människosyn vi arbetar efter. Organisationen strävar efter ett samhälle där alla är lika värda och som grundar sig på respekt för allas olikheter.

Vi tror på ett samhälle där människor inte skall behandlas olika beroende på kön, sexuell läggning, hudfärg eller politisk och religiös tillhörighet. Detta är också grunden i socialt arbete och i mänskliga rättigheter.

Vad har organisationen för mål i framtiden?

Ett av våra främsta mål är att öppna landkontor runt om i världen, där ländernas egna socialarbetare kan arbeta utomlands under vårt varumärke och vår verksamhetsidé. Ett annat viktigt mål är att bli Europas ledande organisation inom internationellt socialt arbete och internationella uppdrag.

Internationella uppdrag

Vilka länder är ni verksamma i?

Idag har vi samarbeten ibland annat: Kenya, Uganda, Georgien, Bosnien, Benin, Tanzania, Liberia, Sydafrika och Indien.

Vilka krav ställer Socionomer Utan Gränser på era fältarbetare?

Kraven som ställs är inom olika områden, som formell kompetens som utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper. Andra områden är personlig lämplighet och förmåga att hantera kriser, att kunna agera och fungera i svåra miljöer och att bemöta svårt utsatta människor.

Vilka språkkunskaper önskar ni att man har när man söker uppdrag?

Vi värdesätter naturligtvis språkkunskaper men vi gör individuella bedömningar och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kraven beror givetvis också på landet och uppdraget i sig.

Språk som vi alltid värdesätter är: spanska, franska, farsi, dari och arabiska. Organisationens arbetsspråk i fält är engelska.

Får man lön när man arbetar i fält?

Alla socionomer som åker ut i fält får lön för sitt arbete. För vidare info om löner och villkor se under Arbete i fält på vår hemsida. Lönen skall täcka kostnader hemma och det tillkommer fickpengar.

Hur väljer/hittar organisationen sina internationella samarbetspartners?

Det kan gå till på olika sätt, ibland kan det vara organisationer utomlands som själva tar kontakt, det kan också vara en person i Sverige som känner medarbetare i en verksamhet utomlands som man vill rekommendera. Socionomer Utan Gränser tar ofta egen kontakt med en organisation som verkar intressant och bedriver ett arbete där vi tror att socionomer kan behövas och kan bidra med sin kompetens.

Samarbetar ni med sociala myndigheter i dem länder där organisationen är verksam?

Allt vårt arbete bygger på samarbete med landets egna resurser i form av personal, myndigheter och NGOs som är verksamma i landet.

Finns där inte socionomer på plats eller varför måste ni skicka ut socionomer?

När länder drabbas av olika former av kriser och katastrofer finns inte alltid socialarbetare att tillgå, dels på grund av att de själva kan vara drabbade och dels på grund av att det inte finns kvalificerad personal eller kompetens att tillgå som täcker behovet i landet på kort och lång sikt.

Ett stort problem i många utvecklingsländer är att det samhällssystem och service som vi är vana vid, inte existerar eller är mycket svagt. Ett annat skäl är att det är mindre utbyggda demokratiska system som drabbar befolkningen hårt, detta medverkar till stor utsatthet hos befolkningen varpå våra socionomer behövs akut och på längre sikt. På sikt räddar vi liv och stärker ländernas egna resurser att arbeta och hantera egna svårigheter och stärka mänskliga rättigheter.

Arbeta med Socionomer Utan Gränser

Vad behöver man för examen för att få arbeta i Socionomer Utan Gränser?

Man skall ha en socionomexamen eller kandidatexamen med huvudämnet socialt arbete/Social Work från ett svenskt eller utländskt universitet eller högskola. Har man en utländsk examen och är osäker, kan man kontakta svenska högskoleverket och få sin examen värderad till svenska förhållanden.

Vilken kompetens söker ni främst?

Vi söker socionomer inom alla arbetsområden. Vi värdesätter hög kompetens, erfarenhet och specialkunskaper, inom till exempel barn, sexuellt våld, kris och trauma, mänskliga rättigheter eller terapeutisk vidareutbildning.

Vilka arbetar i organisationen?

Idag består organisationen av en amerikansk styrelse, svensk styrelse, kansliadministration och ledningspersonal.

Erbjuder ni VFU-praktik i fält för studenter?

Tyvärr har Socionomer Utan Gränser ingen möjlighet att ta emot studenter i våra fältprojekt på grund av våra fältarbetares arbetsbelastning. Personalen arbetar ofta under hård press och deras främsta uppgift är att bistå med insatser till verksamheter i fält som kräver mycket av våra socionomer som många gånger skall uträtta mycket på kort tid. Vi möter människor som befinner sig i svåra kriser och är mycket utsatta vilket ställer mycket höga krav på vår fältpersonal i en miljö vi inte tror är lämplig för studenter.
Bor du i Stockholm kan du söka som volontär till kontorsarbete, det är ett bra sätt att lära känna vår organisation! Du är välkommen med din ansökan till info@socionomerutangranser.se

Finns det möjlighet att göra praktik/C-uppsats/VFU/MFS i något av SoUGs fältprojekt?

Ja, det finns det. Vissa av våra partners vill gärna bistå med det internationellt. Och de ser detta som en god utvecklingsmöjlighet av den egna verksamheten. Varje partner avgör själv om det finns plats eller möjlighet när förfrågningar kommer till oss. Vi tar en administrationsavgift per ärende.

Medlemskap

Du kan bli medlem, dock finns särskilda regler för medlemmar se stadgar.
Finansiering

Hur finansieras organisationen?

Organisationens arbete finansieras av insamlingsmedel, ansökningar från fonder/stipendier, medlemsavgifter och övriga gåvor samt av inkomster från utbildningar, föreläsningar, praktikplatser och konsulttjänster.

Går det att stödja ett specifikt projekt?

Ja, det kan man. När man sätter in pengar kan man märka sin inbetalning med det land eller det projekt som man vill att pengarna skall riktas till.

Övrigt

Går det att få en föreläsare från SoUG?

Ja, man skickar in sin intresseanmälan till den adress som ansvarar för bokning av föreläsningar, man kan också skriva eller ringa och ställa frågor om våra föreläsningar och utbildningsutbud.

Kan SoUG stödja mitt projekt i land XX?

Ja, alla som har ett projekt eller vill starta upp ett projekt som kan behöva vår kompetens kan höra av sig till oss med en förfrågan om samarbete.