Expertgruppen

Madeleine Leijonhufvud
Professor emerita i straffrätt. Hon har under många år arbetat med rättsliga frågor om skydd mot våld och andra övergrepp mot kvinnor och barn. Hon var sakkunnig i Kvinnovåldskommissionen och drivande i tillkomsten av brottet grov kvinnofridskränkning.

Maria Hallenius Henrysson
Socionom och specialiserad på psykosocialt arbete och support i ett internationellt perspektiv, socialt arbete i förhållande till mänskliga rättigheter, bistånd, kris- och traumahantering, implementeringsmetod, handledning och konsultation.
Hon har mångårig erfarenhet av att föreläsa på svenska och utländska universitet. Hon bidrar till utveckling på internationella universitet, bland annat inom skolhälsovård, kris- och traumahantering och global hälsa samt psykosocialt arbete. Hon är verksam som konsult inom utvärdering och handledning i sociala arbetsmetoder till internationella organisationer.

Henrik Belfrage
Professor i kriminologi vid Linköpings universitet (socialmedicin och folkhälsovetenskap med särskild inriktning mot kriminologi) och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, och professor vid psykologiska institutionen, Universitetet i Bergen. Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och är en av huvudförfattarna bakom flera riskbedömningsinstrument som såväl nationellt som internationellt betraktas som ”state-of-the-art”.
Henrik Belfrage är också upphovsman till PATRIARK – ett instrument att bedöma risker för hedersrelaterat våld (flitigt använt av fr a polis och socialtjänst), och har även översatt och arbetat med andra internationella riskbedömningsinstrument (bl a SAM – Stalking Assessment and Management – och SARA – Spousal Assault Risk Assessment guide, samt SVR-20 Sexual Violence Risk 20).

Britt Björneke
Rådman vid Södertörns tingsrätt. Har undervisat och anordnar utbildningar om våld i nära relationer för domare och andra anställda vid domstolarna. Är ordförande i en övervakningsnämnd som fattar beslut när de som döms till skyddstillsyn eller frigetts villkorligt från fängelser missköter sig.

Erik Moser
Student juristprogrammet